Help

Community

25 Ví D? V? Th? Xin Vi?c Hay Nh?t Giúp B?n Làm Đúng
Title:25 Ví D? V? Th? Xin Vi?c Hay Nh?t Giúp B?n Làm Đúng
Category:News & Blog
Administrator:thuxinviec thuxinviec
Members:1
photos:0
Description:
25 Ví D? V? Th? Xin Vi?c Hay Nh?t Giúp B?n Làm Đúng
Vi?t th? xin vi?c có th? không ph?i là công vi?c d? dàng, nh?ng b?n không nên c?m th?y nó nh? m?t gánh n?ng. Các ví d? v? th? xin vi?c d??i đây cho th?y cách b?n có th? thêm nét cá tính vào quá trình tìm vi?c c?a mình trong khi v?n truy?n t?i đ??c s? quan tâm đ?i v?i vai trò, s? nhi?t tình đ?i v?i công ty và th? hi?n thành tích c?a b?n.
Làm th? nào đ? hi?u th? nào là m?t lá th? xin vi?c t?t?
Vi?t m?t lá th? xin vi?c hay đòi h?i ph?i t?o ra m?t l?i gi?i thi?u th? hi?n các k? năng và trình đ? c?a b?n và k?t thúc b?ng m?t l?i kêu g?i hành đ?ng h?p d?n. Đi?u quan tr?ng là ph?i gi? nó ng?n g?n, v?a v?n trong m?t trang và đi?u ch?nh nó cho phù h?p v?i t?ng ?ng d?ng. Sau m?t lá th? xin vi?c th?c s? tuy?t v?i, v? trí công vi?c c?a b?n s? d? dàng đ?t đ??c thành qu?! B?n có th? s? d?ng các m?u th? xin vi?c có s?n, t? vi?t ho?c l?y c?m h?ng t? các ví d? v? th? xin vi?c.
N?u b?n vi?t th? xin vi?c l?n đ?u tiên, vi?c vi?t t?t c? nh?ng đi?u này có v? là m?t thách th?c xét cho cùng thì có l? b?n không ph?i là m?t nhà văn chuyên nghi?p. Nh?ng b?n cũng có th? s? d?ng các ví d? v? th? xin vi?c.
M?c dù m?t s? nhà tuy?n d?ng cho r?ng th? xin vi?c có tác đ?ng h?n ch? đ?n quy?t đ?nh tuy?n d?ng c?a h? (30% th?a nh?n đi?u này), nh?ng đi?u đó không có nghĩa là h? s? ?ng tuy?n c?a b?n ph?i ch?u s? ph?n này. Có th? đ?n gi?n là thi?u th? xin vi?c. Tuy nhiên, m?t lá th? xin vi?c t?t s? t?o c? h?i cho ?ng viên th? hi?n kh? năng sáng t?o c?a mình ngay t? khi b?t đ?u quá trình tuy?n d?ng. Tuy nhiên, hãy nh? r?ng vi?c cá nhân hóa đó không ch? d?ng l?i ? vi?c thay đ?i ch?c danh và tên công ty trong m?i ví d? th? xin vi?c g?i t?i nhà tuy?n d?ng.
2. Ví d? v? Th? xin vi?c: Tìm hi?u m?t trong nh?ng lá th? hay nh?t.
Ví d? v? th? xin vi?c v?i “T?i sao”
T?i sao lá th? xin vi?c tuy?t v?i này? Ngoài vi?c th?o lu?n v? cách b?n d? đ?nh th? hi?n xu?t s?c vai trò trong th? xin vi?c, đi?u quan tr?ng là ph?i gi?i quy?t lý do t?i sao b?n quan tâm đ?n vi?c làm vi?c t?i công ty c? th? này. The Muse, m?t ngu?n tài li?u h??ng d?n ngh? nghi?p, g?i ý r?ng vi?c d?n d?t b?ng lý do đ?ng sau s? quan tâm c?a b?n có th? khá hi?u qu? - đ?c bi?t n?u nó đi kèm v?i m?t câu chuy?n. M?c dù t?t nh?t là b?n nên tránh lan man, nh?ng vi?c chia s? m?t giai tho?i ng?n làm n?i b?t s? quan tâm c?a b?n khi làm vi?c v?i nhà tuy?n d?ng đó có th? th?c s? khi?n b?n tr? nên đáng nh? và khi?n b?n khác bi?t v?i nh?ng ?ng viên khác.
Th? xin vi?c: Th? hi?n H.E.A.R.T.
T?i các hành lang c?a công ty, tinh th?n H.E.A.R.T. chi?m ?u th?. Khiêm t?n, đ?ng c?m, d? thích nghi, n?i b?t, minh b?ch. Quy t?c Văn hóa này t?o thành n?n t?ng nh?n di?n c?a công ty và đóng m?t vai trò trong s? m?nh thúc đ?y s? phát tri?n r?ng rãi, đ?ng th?i tác đ?ng đáng k? đ?n quá trình tuy?n d?ng c?a h?. T?i sao đây là m?t lá th? xin vi?c tuy?t v?i? Trong s? các h? s? ?ng tuy?n, nhà tuy?n d?ng đ?c bi?t tìm ki?m nh?ng ?ng viên th? hi?n Quy t?c Văn hóa và có chung nguy?n v?ng phù h?p v?i t?m nhìn c?a công ty. H? đ?c bi?t đánh giá cao nh?ng lá th? xin vi?c đ??c thi?t k? riêng nh?m th? hi?n s? phù h?p c?a ?ng viên đ?i v?i công ty.
Ví d? v? Th? xin vi?c Công ngh? Thông tin
Ví d? v? Th? xin vi?c Nhân s?
T?i sao đây là m?t lá th? xin vi?c tuy?t v?i? ?ng viên t?p trung vào các khía c?nh mà các chuyên gia nhân s? cho là có liên quan, thay vì b? cu?n vào nh?ng chi ti?t t?m th??ng. Thi?t k? c?a th? xin vi?c phù h?p h?n v?i các tiêu chu?n c?a ngành, phù h?p v?i yêu c?u. Vì v?y, ?ng viên s? d?ng hi?u qu? th? xin vi?c đ? m? r?ng kinh nghi?m làm vi?c c?a h?.
Ví d? v? Th? xin vi?c Thay đ?i Ngh? nghi?p
T?i sao đây là m?t lá th? xin vi?c tuy?t v?i? Th? xin vi?c này cung c?p t?t c? thông tin cho ng??i qu?n lý tuy?n d?ng mà không đi sâu vào chi ti?t c? th?. Ng??i n?p đ?n nêu rõ ý đ?nh chuy?n đ?i ngh? nghi?p và nêu rõ đ?ng l?c làm vi?c trong lĩnh v?c này ngay t? đ?u. Ngoài ra, h? nh?n m?nh n?n t?ng bán hàng c?a h? có th? đóng góp nh? th? nào vào thành công c?a h? trong lĩnh v?c PR.
Ví d? v? Th? xin vi?c c?a Giám đ?c Kinh doanh
Ví d? v? Th? xin vi?c Tr? lý Hành chính
T?i sao đây là m?t lá th? xin vi?c tuy?t v?i? ?ng viên đã ch?n s? d?ng đ?nh d?ng đ?n gi?n hóa cho th? xin vi?c, nêu b?t kh? năng và thành tích c?a h? đ? th? hi?n ti?m năng c?a h? v?i t? cách là m?t nhân viên. Th? hi?n s? l?ch s? đã đóng m?t vai trò trong vi?c t?o ?n t??ng đúng đ?n.
M?u th? xin vi?c c?a ki?n trúc s?
T?i sao đây là m?t lá th? xin vi?c tuy?t v?i? Ki?n trúc s? này đã ch?n m?t m?u hoàn toàn phù h?p v?i ngành c?a h?, th? hi?n tính chuyên nghi?p và hi?n đ?i c?a h? vào th?i đi?m đó. H? b?t đ?u b?ng cách g?i ng??i qu?n lý tuy?n d?ng b?ng tên c?a h?, đi?u này giúp t?o ?n t??ng t?t nh?t. Ngoài ra, ?ng viên ?ng h? thành tích c?a h? b?ng b?ng ch?ng, thay vì ch? nêu rõ chúng.
Ví d? v? th? xin vi?c c?a qu?y l? tân
T?i sao đây là m?t lá th? xin vi?c tuy?t v?i? B?ng cách b?t đ?u b?ng l?i gi?i thi?u, ?ng viên có th? t?o đ??c ?n t??ng. H?n n?a, vi?c bao g?m l?i kêu g?i hành đ?ng đóng vai trò nh? m?t l?i nh?c nh? đ?i v?i b? ph?n nhân s? v? kh? năng s?n sàng c?a ?ng viên.
Ví d? v? th? xin vi?c t?t nghi?p g?n đây
Ví d? v? Th? xin vi?c c?a nhà t? v?n
T?i sao đây là m?t lá th? xin vi?c tuy?t v?i? ?ng viên cho v? trí c? v?n này đã l?a ch?n m?t cách khôn ngoan m?t m?u không làm lu m? thành tích c?a h?; h? đã chia s? m?t cách hi?u qu? nh?ng chi ti?t v? thành tích c?a h? có liên quan tr?c ti?p đ?n công vi?c. H?n n?a, h? còn th? hi?n s? nhi?t tình đ?i v?i ngh? nghi?p c?a mình nh? m?t ph??ng ti?n đ? th? hi?n s? quan tâm c?a h? đ?i v?i v? trí này.
Ví d? v? th? xin vi?c c?a qu?n lý c?p trung
Ví d? v? Th? xin vi?c đ?u tiên dành cho ng??i n?p đ?n
M?t s? ng??i có th? cho r?ng b?c th? c? th? này không có gì đ?c bi?t - nó khá ng?n và tác gi? không đi sâu vào chi ti?t v? trình đ? chuyên môn c?a h? đ?i v?i công vi?c. Tuy nhiên, đó chính là đi?u khi?n nó tr? nên h?p d?n. Th? xin vi?c c?a ng??i n?p đ?n ch? có th? bao g?m thông tin dành cho ng??i nh?n - và ng??i vi?t b?c th? này đã dành th?i gian đ? suy nghĩ v? nh?ng gì s? quan tr?ng đ?i v?i ng??i đ?c. Chia s? nhi?u s? th?t khác nhau v?i hy v?ng r?ng m?t s? th?t có th? phù h?p không ph?i là cách hay. Thay vào đó, khi n?p đ?n xin vi?c, hãy b?t đ?u b?ng cách tìm ra hai đi?u:
Tìm ra ng??i giám sát vai trò này (th??ng đ??c đ? c?p trong b?n mô t? công vi?c ? ph?n "báo cáo cho"). Đ?a ch? th? c?a b?n cho ng??i đó. Phân tích các ví d? v? th? xin vi?c.
Hi?u nh?ng thách th?c mà vai trò này nh?m gi?i quy?t cho cá nhân đó. Sau đó gi?i thích ng?n g?n trong th? xin vi?c r?ng tr?i nghi?m c?a b?n có th? và s? gi?i quy?t nh?ng thách th?c đó nh? th? nào.
Chìa khóa đ? t?o ra m?t lá th? xin vi?c là nghiên c?u. B?ng cách đi?u tra xem b?n s? báo cáo v?i ai và tìm hi?u v? phong cách lãnh đ?o c?a h?, b?n s? đ??c trang b? t?t h?n đ? cá nhân hóa th? xin vi?c c?a mình và nêu b?t cách b?n có th? cung c?p gi?i pháp cho h?.
Ví d? v? Th? xin vi?c th? hai dành cho ng??i n?p đ?n
Ví d? v? Th? xin vi?c th? ba dành cho ng??i n?p đ?n
Ví d? v? th? xin vi?c biên t?p
Ví d? v? Th? xin vi?c Lu?t
Ví d? v? Th? xin thăng ch?c
Trong ví d? v? th? xin vi?c ng?n g?n này, cá nhân hi?n đang làm vi?c cho công ty và bày t? s? quan tâm c?a h? đ?n vi?c ?ng tuy?n vào m?t v? trí đ? thăng ti?n trong s? nghi?p. Chúng tôi đánh giá cao vi?c b?c th? nêu b?t s? hi?u bi?t c?a ?ng viên v? t? ch?c, đi?u này ch?c ch?n mang l?i cho h? l?i th? h?n các ?ng viên bên ngoài.
Th? xin th?c t?p
B?n đang tìm ki?m m?t n?i th?c t?p? M?c dù có v? là m?t th? thách nh?ng nó th?c s? không khó đ?n th?! Đ?u tiên, b?n c?n m?t s? ví d? và các khía c?nh quan tr?ng đ? làm n?i b?t n?n t?ng c?a mình. H?n n?a, đi?u c?n thi?t là ph?i mô t? các k? năng chuyên môn c?a b?n có liên quan đ?n công vi?c th?c t?p. Hãy c? g?ng nh? l?i t?t c? nh?ng k? năng c?n thi?t mà b?n t?ng có.
Ví d? v? Th? xin vi?c th?c t?p t? v?n
Ví d? v? Th? xin vi?c gi?i thi?u ng?n
Th? gi?i thi?u ho?c đ? xu?t ph?i ng?n g?n và đi th?ng vào v?n đ?, nh? trong ví d? này. Nó ngay l?p t?c đ? c?p đ?n m?i quan h? ? công ty, đây luôn là m?t ý t??ng hay. M?i liên h? l?n nhau g?i ý r?ng ng??i n?p đ?n nên liên h? v?i ng??i qu?n lý tuy?n d?ng đ? xin vi?c và trong nh?ng tr??ng h?p này, b?n nên đ? c?p đ?n đi?u này trong th? xin vi?c.
Ví d? v? th? xin vi?c c? th? này là c?a m?t ?ng viên có kinh nghi?m, khi?n nó tr? thành m?t ví d? có giá tr? cho nh?ng ng??i đang chuy?n đ?i ngh? nghi?p ho?c nh?ng sinh viên m?i t?t nghi?p đ?i h?c. B?ng cách t?p trung vào kinh nghi?m c?a h?, ?ng viên s? d?ng và chia s? nh?ng câu chuy?n th? hi?n s? nhi?t tình c?a h? khi làm vi?c t?i công ty c? th? đó.
L?i k?t
Nh?ng ví d? v? th? xin vi?c này không ch? cho phép các cá nhân th? hi?n k? năng và trình đ? c?a h? mà còn cung c?p n?n t?ng đ? th? hi?n kh? năng truy?n đ?t ý t??ng m?t cách hi?u qu? thông qua văn b?n rõ ràng, ng?n g?n và h?p d?n. Trong các ví d? v? th? xin vi?c đ??c cung c?p, b?n s? tìm th?y m?t b? s?u t?p các m?u th? xin vi?c cung c?p thông tin chi ti?t v? cách c?u trúc n?i dung trong th? xin vi?c.
Ngoài ra, hãy l?u ý r?ng th? xin vi?c mang đ?n cho b?n c? h?i trình bày m?t m?u văn b?n th? công ph?n ánh tính cách c?a b?n và th? hi?n kh? năng truy?n đ?t ý t??ng c?a b?n m?t cách rõ ràng, ng?n g?n. V?i nh?ng k? năng và b?ng c?p nêu trên, nhà tuy?n d?ng s? nhìn nh?n toàn di?n tính cách c?a b?n. Hãy xem các ví d? c?a chúng tôi đ? bi?t cách b?n có th? s?p x?p n?i dung trong th? xin vi?c c?a riêng mình.

List of artwork

Not found community photos.

Community Threads

Not found community threads.